zavři
Januška kompresory
Januška kompresory

Vzduch ve Vašich službách
Autorizovaný prodej a servis kompresorů

Pístové kompresory
Šroubové kompresory
Filtrace vzduchu


Úprava vzduchu DH Hiross


Stlačený vzduch je "motorem", který pohání moderní průmysl a často představuje nejdůležitější součást celého výrobního procesu. Stlačený vzduch však dosahuje mnoho nežádoucích nečistot v podobě vody, prachu a oleje. Tyto nečistoty způsobují rychlejší opotřebování strojů a zařízení pracujících se stlačeným vzduchem, zanášejí vzduchové potrubí a mohou navíc zapříčinit škody na finálních výrobcích. Proto je nanejvýš nutné, aby byly tyto nečistoty ze stlačeného vzduchu odstraněny. Pouze tak lze zajistit maximální zamezení prostojů, snížení času a nákladů potřebných na údržbu a zvýšení kvality konečných produktů. Řešením tohoto problému je instalace kondenzačních sušičů a filtrů stlačeného vzduchu Hiross. Všechny výrobky s touto značkou zajišťují nejvyšší kvalitu a úpravu stlačeného vzduchu v souladu s normami ISO.

Úprava stlačeného vzduchu – sušení, odvod kondenzátu, filtrace.

Často se při navrhování kompresorových stanic, ale i při doporučení typu zařízení, setkáváme s otázkou, zda je vhodné upravovat stlačený vzduch, sušit jej, filtrovat a odvádět kondenzát.
Situace je zcela jednoznačná v provozech, kde je kvalita stlačeného vzduchu jedním z hlavních parametrů, jako jsou provozy s jemnou mechanikou, která je velmi citlivá na vlhkost, medicínských zařízeních, provozech potravinářského průmyslu, jako i lakovnách apod.
Na straně druhé v provozech, které stlačený vzduch používají k pohonu ručního zařízení, tryskání, ofukování apod., je tato otázka často podceňována a investor často nevidí konkrétní přínos, který pro něj může mít navýšení investice o zařízení na úpravu stlačeného vzduchu.

Když tedy doporučujeme stlačený vzduch upravovat, PROČ ?

Abychom na tuto otázku odpověděli, začneme mírně zeširoka

Kondenzát, jak vzniká, co obsahuje, co je to tlakový rosný bod.

Atmosférický vzduch obsahuje podíl vodních a jiných par. Schopnost vzduchu pojmout tyto páry klesá s teplotou a objemem vzduchu.
Např.
obsah sytých par ve vzduchu při teplotě 25°C je 23,05 g/m3
při teplotě 10°C je to již pouze 9,4 g/m3 , tedy o více jak 50% méně.

Stlačíme-li 1m3 vzduchu nasyceného parami o teplotě 25°C na 50% objemu,
vyloučí se z něj 11,525 g kondenzátu. (uvažujeme-li zachování teploty).

Stlačíme-li 1m3 nasyceného vzduchu při teplotě 25°C na 8 bar (abs), tedy na
1/8 objemu, bude schopen pojmout pouze 1/8 původní vlhkosti a množství vyloučeného kondenzátu bude 20,17 g !

Mimo vodních par, které tvoří nejvýznamnější položku takto vzniklého kondenzátu, obsahuje atmosférický vzduch také rozpouštědla, olejové aerosoly a pevné částice. Obsah těchto složek se velmi liší podle prostředí, avšak v průmyslových prostředích dosahuje často vysokých hodnot.
Tlakový rosný bod udává teplotu stlačeného vzduchu, při níž je daný objem stlačeného vzduchu nasycen.

Kompresor, kondenzát a co zapřičiňuje

Při stlačování vzduchu nedochází k vylučování kondenzátu přímo v kompresoru. Vzduch vystupující z kompresní jednotky má vyšší teplotu, než nasávaný a je tak schopen pojmout vetší množství par.
Ke zkondenzování dochází vlivem zchlazení stlačeného vzduchu v dochlazovači, výstupním potrubí a nejvíce pak ve vzdušníku. Tento kondenzát pak obsahuje vodu, rozpouštědla, oleje a pevné částice, které byly nasáty se vzduchem a pevné částice, které se tvoří erozí a korozí v rozvodu stlačeného vzduchu. Není-li tedy stlačený vzduch sušen, filtrován a odváděn ze systému, je unášen ze vzdušníku dále rozvodem až ke spotřebiči. Tento kondenzát je unášen velkou rychlostí proudícího vzduchu, naráží do kolen ohybů, těsnících ploch armatur, hran spojů a funkčních ploch rotorů a pístů spotřebičů. Tyto plochy jsou tak vystaveny destruktivním silám, které působí erozi těchto povrchů.
Takto narušené povrchy jsou pak místy zvýšeného výskytu a kumulace iontů solí a kyselin, které materiály dále poškozují chemickými reakcemi. Všechny povrchy jsou pak ohroženy korozí, kterou způsobuje napětí, způsobené chvěním a vodními rázy. Korozivní přitom není samotná voda, nýbrž látky, které vznikají při jejím slučování s částicemi solí a kyselinotvornými plyny. Jsou to nejvíce kyselé výpary olejů a látky, kterými je kontaminován nasávaný vzduch, jako jsou oxid siřičitý a chlorovodík.
Voda, která tyto látky snadno absorbuje pak tvoří roztoky oleje, kyselinu siřičitou a chlorovodíkovou.
Díky vlhkosti je pak toto prostředí místem zvýšeného růstu bakterií, které přispívají k jeho agresivitě. Vzniká tak značné opotřebení rozvodu a spotřebičů stlačeného vzduchu, ale může být poškozen nebo kontaminován samotný výrobek a pracovní prostředí, do kterého je přiváděno velké množství zdraví škodlivých látek.

Tedy PROČ ?

Filrací, sušením stlačeného vzduchu a odvodem kondenzátu docílíme :

 • Prodloužíme životnost rozvodu tlakového vzduchu včetně tlakových nádob
 • Prodloužíme životnost regulačních armatur
 • Prodloužíme životnost technologie, která je poháněna stlačeným vzduchem
 • Zamezíme zamrznutí kondenzátu v rozvodu mimo temperovaný prostor v zimním období
 • Odstraníme problémy, které mohou zapříčinit např. koroze abraziva (u tryskání kovem)
 • Zamezíme vymývání maziv např. u ručního pneumatického nářadí
 • Snížíme znečištění rychlospojek, které má za následek mimo jiné únik stlačeného vzduchu
 • Zabráníme úrazům, které mohou způsobit kousky rzi,(např. únik poškozenou rychlospojkou)
 • Snížíme tlakové ztráty v rozvodech, dodatečných odkalovačích a poškozených armaturách
 • Minimalizujeme rizika poškození výrobku
 • Odstraníme nebezpečí výbuchu plynů v rozvodu stlačeného vzduchu
 • Výrazně zlepšíme pracovní prostředí zaměstnanců

Mýty

Je také několik argumentů, které bývají použity proti těmto faktům.

Dva příklady za všechny :
Myslím, že je to zbytečné. Můj známý žádné sušení nepoužívá a kondenzát mu spolehlivě promazává ruční nářadí, se kterým pracují jeho zaměstnanci. Stejná bruska, kterou používáme v naší dílně mu sloužila 5 let a nám, přesto, že jsme vzduch sušili a nářadí pravidelně mažeme, přestala fungovat už po třech letech.

Nikdy se již ale nedozvíme, že známému vydržela bruska 5 let proto, že v jeho dílně je používána občasně a drobné úpravy, kdežto u našeho zákazníka je v používána většinu pracovní doby, při třísměnném provozu, na broušení svarů, při němž pracovníci na brusce prakticky leží celou vahou těla.

Nebo :
My máme před každým zařízením regulátory s odkalovačem a ty nám technologii ochrání.

Nejenže tyto regulátory nechrání technologii před pevnými částicemi ani vlhkostí dostatečně, vůbec nechrání rozvody, vzdušník, armatury a co víc, značně zvyšují tlakovou ztrátu, která se pak projevuje zvýšenou spotřebou el. energie.

Řešení

K úpravě stlačeného vzduchu se používají filtry a sušičky, jejichž energetická náročnost se stále snižuje a jsou tak stále více využívány. Kondenzační sušičky (vymrazovací), které jsou schopny vysušit stlačený vzduch na tlakový rosný bod +3°C.  Jsou výhodným a spolehlivým řešením pro většinu provozů. S použitím předfiltru, který má za úkol zachytit podstatnou část pevných částic a oleje, se montují buď jako samostatná zařízení, nebo jsou přímo součástí kompresorů.

Pro vysoušení vzdušniny na nižší tlakový rosný bod se pak používají např. adsorbční sušiče.

Stejně tak je možno vybrat si ze široké škály mikrofiltrů, které upraví stlačený vzduch až na hodnoty
požadované pro třídu kvality 1 stlačeného vzduchu, co se obsahu pevných částic a oleje týče.

Pro odvod kondenzátu, například ze vzdušníku, lze použít automatické odvaděče plovákové nebo elektronicky ovládané. Starají se o bezobslužnost kompresorových stanic a odvedou kondenzát beze ztráty tlakového vzduchu, jako je tomu u odpouštění obsluhou.

Ke komfortnímu vybavení kompresorové stanice již dnes tak patří separátory oleje z kondenzátu,
které sníží obsah oleje v kondenzátu na úroveň pod 10 mg/l a díky tomu je možno tento kondenzát vypouštět do kanalizace a k likvidaci předávat pouze separovaný olej.


 


JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., Průmyslová zóna, 763 17 Lukov, Zlínský kraj Facebook
tel.: 577 911 263, fax.: 577 159 637, e-mail: januska@kompres.cz, web: www.kompres.cz
Copyright (c) 2008 copyright JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.

balkony, Kontejnery obytné kontejneryskladové kontejnery, Shrnovací dveře -  shrnovací dveře a plastove ploty plastové ploty, emak