Ventilátorové chladiče Hyperfree

Ven­ti­lá­to­rové chla­diče Hyperfree jsou výmě­níky tepla, ve kte­rých je voda chla­zena nuceně cir­ku­lu­jí­cím okol­ním vzdu­chem při mimo­řádně nízké spo­třebě ener­gie. Voda v chla­di­čích cir­ku­luje uvnitř tep­losměnné spi­rály, zatímco proud okol­ního vzdu­chu je hnán jed­ním nebo dvěma ven­ti­lá­tory, čímž chladí vodu na poža­do­va­nou teplotu.

Hyperfree před­sta­vuje ide­ální řešení, pokud tep­lota chla­dicí vody musí být vyšší než pro­sto­rová tep­lota. Všechny modely lze snadno insta­lo­vat, vyzna­čují se níz­kými pro­voz­ními náklady a náklady na údržbu, jsou kon­stru­o­vány pro ven­kovní mon­táž, jejich stu­peň krytí je IP54 a pozin­ko­vané hli­ní­kové panely jsou opat­řeny epo­xi­do­vým nátě­rem. Velmi účinné ven­ti­lá­tory jsou málo hlučné a sou­časně mají nižší spotřebu.

Uza­vřený vodní okruh vylu­čuje všechny pro­blémy sou­vi­se­jící s chla­di­cími věžemi — spo­třeba vody, nebez­pečí koroze, pro­blémy s legi­o­ne­lou, zne­čiš­tění a zaná­šení, nákladná úprava vody.

Ven­ti­lá­to­rové sušiče zaručují:

 • Zvý­še­nou fle­xi­bi­litu v závis­losti na pod­mín­kách pro­středí a stavu zařízení
 • Spo­třebu ener­gie, která je vždy úměrná sku­tečné potřebě, bez plýtvání elek­tric­kou ener­gií nebo neefektivnosti
 • Nízké pro­vozní náklady a nízký insta­lo­vaný výkon
 • Rych­lou a jed­no­du­chou insta­laci a spuštění

Chladicí jednotky pro energeticky úsporné chlazení vody

Chla­dič Hyperfree lze pou­žít v kom­bi­naci s chille­rem Hyper­chill k úspoře ener­gie. Je scho­pen chla­dit tech­no­lo­gic­kou vodu, jestliže pro­sto­rová tep­lota klesne pod hod­notu potřeb­nou pro pro­ces. Tím klesne objem práce vyko­ná­vané chla­di­cími kom­pre­sory. Ener­gii spo­tře­bo­vá­vají pouze ven­ti­lá­tory Hyperfree a to ve výši rov­na­jící se pouze 1/6 elek­trické ener­gie spo­tře­bo­vané kom­pre­sory Hyper­chill. V závis­losti na prů­měrné pro­sto­rové tep­lotě v místě insta­lace, poža­do­vané tep­lotě chla­zení a počtu pro­voz­ních hodin za rok lze dosáh­nout úspory ener­gie, která zaru­čuje finanční návrat­nost během doby kratší než jeden rok.

Ven­ti­lá­to­rový chla­dič Hyperfree
 

 

Ven­ti­lá­to­rový chla­dič Hyperfree

Významné vlast­nosti nové řady Hyperfree

 • Sta­veb­ni­cová kon­strukce, kte­rou lze snadno začle­nit do stá­va­jí­cích zaří­zení nebo je tím modernizovat
 • Nízké náklady na údržbu
 • Efek­tivní a spo­leh­livé komponenty
 • Vyni­ka­jící koe­fi­ci­ent pře­stupu tepla
 • Kom­paktní kon­strukce zabí­ra­jící méně prostoru
 • Vysoký poměr výkon/náklady
 • Robustní kon­strukce a solidní vzhled
 • Velmi kva­litní povr­chová úprava

Pro­ve­dení

 • uspo­řá­dání s vodo­rovně namon­to­va­nou tep­losměn­nou spirálou
 • uspo­řá­dání se svisle namon­to­va­nou tep­losměn­nou spirálou
 • kom­paktní uspo­řá­dání „V“
 • různé hla­diny hluku jsou k dis­po­zici na požádání

Pří­slu­šen­ství:

 • Pod­pěry pro vodo­rov­nou montáž
 • Kabe­láž pro zapo­jení ven­ti­lá­toru v elek­trické skříni
 • Elek­trický panel včetně kabe­láže a ovládání
 • Ovlá­dací panel s tep­lot­ním stup­něm (počet stupňů se rovná počtu ventilátorů)
 • Ovlá­dací panel s ply­nu­lou regu­lací tep­loty (0–100 %).
 • Nebu­li­zační chlazení
 • Anti­ko­rozní povr­chová úprava

Ventilátorové chladiče Hyperfree

Aktuality

 • Kariéra u Janušky

  Hledáme do našeho týmu v Lukově u Zlína a Olomouci nové kolegy na pozice: Obchodník pro B2B market. Referent prodeje. Servisní technik. Obchodní zástupce. Více informací o volných pracovních pozicích naleznete ZDE.

  Číst dál...

 • Inventura skladových zásob ve dnech 31. 3. - 1. 4.

  Provozovny Lukov, Olomouc a Brno budou v těchto dnech zavřeny. V důsledku inventury a nadcházejících velikonočních svátků může dojít ke zpoždění doručení objednaného zboží.  V naléhavých případech nás můžete kontaktovat na tel. číslech: Prodejna...

  Číst dál...

 • Prodejny a servisní opravny otevřeny

  PRODEJNY A SERVISNÍ OPRAVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY Firma JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., se sídlem Průmyslová 509, 763 17 Lukov, IČO 26905141,INFORMUJE:Na základě Nařízení vlády jsme provedli nutná opatření a podáváme informace o provozu našich kamenných...

  Číst dál...

Eshop

Prodej pístových kompresorů, hadic, příslušenství, techniky stlačeného vzduchu...

Ke stažení